Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών και του Δικτύου Φορέων για Άτομα Με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας

Τετάρτη, 19 Νοεμβρίου 2008

Η δημιουργία του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας "Άγιος Λουκάς Κριμαίας" στην Ιερά Μητρόπολι Αιτωλίας και Ακαρνανίας


Με τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κ. Κοσμά, ιδρύθηκε τον Σεπτέμβριο του 2007 ένας νέος Οργανισμός της Μητροπόλεώς μας, με την νομική μορφή του εκκλησιαστικού ιδρύματος και την επωνυμία Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας».
Στον Οργανισμό αυτόν έχει ανατεθεί αφ’ ενός μεν η επιστημονική υποστήριξη και η βοήθεια αδυνάτων, πασχόντων και εν γένει εμπεριστάτων συνανθρώπων μας, αφετέρου δε η δημιουργική κινητοποίηση της κοινωνίας μας μέσω της παροχής κλινικών, συμβουλευτικών, υποστηρικτικών, κοινωνικών, εκπαιδευτικών, εκδοτικών και άλλων υπηρεσιών.
Η Προαγωγή της Υγείας, όρος που περιγράφει τη δραστηριότητα του Οργανισμού, είναι μια έννοια σχετικά καινούργια στον επιστημονικό χώρο. Ένας ορισμός της, διεθνώς γνωστός, σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Οτάβας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (ΠΟΥ), είναι ο εξής: «Η Προαγωγή της Υγείας, είναι η διαδικασία μέσα στην οποία τα άτομα γίνονται ικανά να αναπτύξουν τον έλεγχο πάνω στην υγεία τους και να τη βελτιώσουν».
Ενώ λοιπόν το ανθρώπινο σώμα, ίσως και η ψυχή, είχε κατοχυρωθεί ως "μηχανή" και η υγεία είχε ταυτιστεί με την απουσία της αρρώστιας, η υγεία εκλαμβάνεται ως θετική έννοια και ενισχύονται οι παράγοντες που συμβάλλουν στη διατήρησή της.
Ο Χάρτης της Οτάβα για την Προαγωγή της Υγείας, το 1986, ανέπτυξε λεπτομερώς τις παραμέτρους της έννοιας, και επισήμανε την προτεραιότητα και την αναγκαιότητα των παρακάτω επιμέρους δραστηριοτήτων:
· Οικοδόμηση δημόσιας πολιτικής που υποστηρίζει την υγεία: θέματα υγείας αφορούν όλους τους τομείς κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών δράσεων, και όχι μόνον τον τομέα της υγείας. - Πολιτικές που προάγουν την υγεία είναι απαραίτητες με στόχο οι υγιείς επιλογές να είναι εύκολες επιλογές.
· Δημιουργία υποστηρικτικού περιβάλλοντος: η υγεία έχει άμεση σχέση με τη φύση και το περιβάλλον. Η υπερεκμετάλλευση των φυσικών πόρων οδηγεί σε κακή υγεία και κοινωνικά προβλήματα. Η υγεία δε μπορεί να διαχωριστεί από τον τρόπο ζωής, η εργασία και η αναψυχή επιδρούν άμεσα.
· Ενίσχυση κοινοτικής δράσης: η προαγωγή της υγείας βασίζεται στη συμμετοχή της τοπικής κοινωνίας. Οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να μάθουν νέους τρόπους δουλειάς μαζί με τα άτομα και τις κοινότητες, - όχι για τα άτομα και τις κοινότητες.
· Ανάπτυξη προσωπικών δεξιοτήτων: η προαγωγή υγείας υποστηρίζει την προσωπική και κοινωνική ανάπτυξη και βοηθά τους ανθρώπους να αποκτήσουν τις δεξιότητες που θα τους κάνουν να ελέγχουν οι ίδιοι τις επιλογές τους, τη ζωή τους και την υγεία τους.
· Αναπροσανατολισμός των υπηρεσιών υγείας: η προαγωγή υγείας μέσα στις υπηρεσίες υγείας αποτελεί ευθύνη των ατόμων, των πληθυσμιακών ομάδων, των επαγγελματιών υγείας, των γραφειοκρατών και των κυβερνήσεων. Όλοι πρέπει να συνεργαστούν ώστε οι υπηρεσίες υγείας να συμβάλουν στην υγεία.
Επίσης, ο Χάρτης της Οτάβα τονίζει ότι η κοινωνική δικαιοσύνη και ισοτιμία αποτελούν προϋπόθεση για την υγεία, και η υπεράσπιση, η μεσολάβηση και η διευκόλυνση είναι οι διαδικασίες για την επίτευξη της υγείας. Ως προς την Αγωγή της Υγείας, μια δραστηριότητα που υπηρετεί την προαγωγή της υγείας, ένας ορισμός που θα μπορούσαμε να χρησιμοποιούμε είναι ο εξής: «η διαδικασία εκείνη που βοηθάει τα άτομα να παίρνουν αποφά­σεις, να υιοθετούν συμπεριφορές και να δρουν σύμφωνα με τις ανά­γκες που επιβάλλει η προάσπιση και η προαγωγή της υγείας τους».
Ο ορισμός της Αγωγής Υγείας επιδέχεται μια ευρύτερη και μια αυστηρότερη ερμηνεία. Σύμφωνα με την ευρύτερη ερμηνεία, η Αγωγή Υγεία αφορά όλες εκείνες τις εμπειρίες ενός ατόμου, μιας ομάδας ή μιας κοινότητας, που επιδρούν και επηρεάζουν τις αξίες, τις στάσεις, τις συμπεριφορές που σχετίζονται με την υγεία. Αυτή η ευρύτερη, ερ­μηνεία αναγνωρίζει ότι πολλές εμπειρίες, θετικές και αρνητικές, επι­δρούν στη σκέψη, στα αισθήματα και στην πράξη των ανθρώπων. Γι' αυτό και δεν περιορίζει το εύρος της δράσης της Αγωγής Υγείας μό­νο σε σχεδιασμένες και οργανωμένες δραστηριότητες.
Σύμφωνα με την αυστηρότερη ερμηνεία, ο όρος «Αγωγή Υγείας» κατά κανόνα σημαίνει τις προγραμματισμένες προσπάθειες που απο­σκοπούν στην προώθηση των βασικών στόχων της Αγωγής Υγείας στα πλαίσια της Προαγωγής Υγείας. Η δεύτερη αυτή ερμηνεία είναι και αυτή που χρησιμοποιείται περισσότερο στον ακαδημαϊκό χώρο.
Με βάση το συγκεκριμένο αυτό περιεχόμενο, η Αγωγή Υγείας αποτελεί αναπόσπαστο και σημαντικό κομμάτι της Προαγωγής Υγείας, αλλά και ουσιαστική συνιστώσα της Θεραπευτικής διαδικασίας και της σωστής χρήσης και αξιοποίησης των υπηρεσιών υγείας.
Οι επιδιώξεις της Αγωγής Υγείας συγκεκριμενοποιούνται στους εξής βασικούς στόχους:
1. Ευαισθητοποίηση, 2. Παροχή γνώσεων, 3. Ιεράρχηση αξιών, 4. Αλλαγή απόψεων, 5. Λήψη αποφάσεων, 6. Αλλαγή συμπεριφοράς, 7. Αλλαγή περιβάλλοντος.
Η Αγωγή Κοινότητας είναι ένα σημαντικό εργαλείο για την αγωγή υγείας. Στο επίπεδο, για παράδειγμα, της Ψυχικής Υγείας, «με τον όρο Αγωγή Κοινότητας εννοούμε την εργασία με τον πληθυσμό και την ευαισθητοποίησή του, ώστε ν' αλλάξει στάση απέναντι στην ψυχική νόσο. Εννοούμε επίσης, όλη τη διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης επιμέρους ομάδων του πληθυσμού (δασκάλων, αγροτικών ιατρών, αστυνομικών) ώστε να βοηθήσουν, είτε εθελοντικά, είτε στα πλαίσια των επαγγελματικών τους δραστηριοτήτων, στο έργο της πρόληψης και της θεραπείας των ψυχικών διαταραχών». Το ίδιο ισχύει και για την αντιμετώπιση άλλων προβλημάτων, όπως τα ναρκωτικά.
Αυτές οι επιμέρους ομάδες, υπάρχοντες ήδη φορείς κι οργανισμοί, κι ακόμη πρόσωπα με οποιοδήποτε μορφωτικό επίπεδο και επαγγελματική ιδιότητα μπορούν να αποτελέσουν ένα δίκτυο συνεργαζομένων, ώστε να μεταξύ τους να αλληλοϋποστηρίζονται, να αυξάνεται η ροή της ενημέρωσης και η δυνατότητες να απευθυνθεί σε κάποιον αρμόδιο όποιο μέλος της κοινότητας βρεθεί σε δυσκολία, και να μεγιστοποιούνται οι καλές επιπτώσεις του κοινωνικού έργου.
Η προαγωγή της υγείας, ως κοινωνική δραστηριότητα, μπορεί να εφαρμόζει τις αρχές του Κοινωνικού Σχεδιασμού, ώστε οι δραστηριότητες να έχουν την μεγαλύτερη δυνατή αποδοτικότητα.
Στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος ως ψυχική και σωματική οντότητα, ως το «συναμφότερον», θεραπεύεται και για τις ψυχικές και τις σωματικές αδυναμίες του. Σ΄ αυτό το πλαίσιο η προαγωγή της υγείας βρίσκει εξαιρετικά γόνιμο έδαφος για να αναπτύξει και να εξελίξει τις δραστηριότητές της, να γίνει φροντίδα για τον όλο άνθρωπο, κάτι που κατέδειξε με τον καλύτερο τρόπο με τη ζωή και το έργο του, ο Άγιος που το όνομά του έχει την ευλογία να φέρει ο Οργανισμός, ο Άγιος Λουκάς ο Ιατρός, Αρχιεπίσκοπος Συμφερουπόλεως της Κριμαίας.

Δεν υπάρχουν σχόλια: