Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών και του Δικτύου Φορέων για Άτομα Με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ποιμαντορική Εγκύκλιος- Χριστούγεννα 2009

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. β’,7)

Σήμερα Χριστούγεννα, αὐτή τή μεγάλη καί ἁγία ἡμέρα τή «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», φέρουμε ὅλη τήν προσοχή μας στή Βηθλεέμ.

Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στή γῆ, σάν ξένος. Ὄχι μόνο διότι «ἐκένωσε ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. β΄,7), καί ἦλθε ἁπλοῦς, ἄγνωστος στή γῆ, ἀλλά καί διότι ἀντιμετώπιζε μιά συγκλονιστική μοναδικότητα. Κανείς, μά κανείς, δέ θέλησε νά παραχωρήσῃ τόπο στήν ἐπίτοκο Παρθένο Μαρία, γιά νά γεννήσῃ ὡς ἄνθρωπο, ἔστω μέ ἀνθρώπινες συνθῆκες, τό Χριστό μας.

Κτύπησε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν ὁ γέρων προστάτης Ἰωσήφ, κατέφυγε καί στό πανδοχεῖο, ἀλλά κανείς δέν ἔδωσε κατάλυμα στόν Κύριο. Γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὑπῆρχε χῶρος. Γιά τόν Πλάστη καί Σωτῆρα, γιά τόν Παντοκράτορα Δημιουργό οὔτε μιά μικρή γωνιά. Κανένα πανδοχεῖο, κανένας φίλος, γνωστός ἤ φιλάνθρωπος δέν βρέθηκε νά προσφέρῃ φιλοξενία.

Μοναδική στέγη τό ἀκάθαρτο σπήλαιο καί κατάλυμα: ἡ φάτνη τοῦ σπηλαίου. Ἐκεῖ ἡ Παναγία μας «ἔτεκεν τόν Υἱόν Αὐτῆς τόν πρωτότοκον … ἐσπαργάνωσεν καί ἀνέκλινεν Αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. β’,7). «Εἰς τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι Αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α’,11).

Πτωχός, ἄγνωστος, ξένος ὁ Κύριος ἀπό τή Βηθλεέμ ἕως τοῦ Τάφου, γιά νά γίνῃ ὁ ἄνθρωπος ὄχι «ξένος καί πάροικος, ἀλλά συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β’,19).

Ταπεινώθηκε καί δέχθηκε, ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, τήν προσωπική του ξενία. Ποτέ ὅμως δέ θέλει ἐμεῖς νά μείνουμε ξένοι ἀπ΄ Αὐτόν. Ζητάει νά τοῦ δώσουμε τήν καρδιά μας, νά τήν κάνῃ κατοικητήριό του, νά τήν καθάρῃ ἀπό τά πάθη μας, νά τήν φωτίσῃ, νά τήν ἀναγεννήσῃ, νά τήν ἁγιάσῃ.

«Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω» μᾶς λέει, «ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ … εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν» (Ἀποκ. γ’,20).

Τό ὁμολογεῖ, τό βεβαιώνει ἡ ἱστορική πραγματικότητα. Ὅσοι ἄνοιξαν τήν καρδιά τους, ὅσοι δέχθηκαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας, ὅσοι τόν πίστεψαν, ὅσοι τόν ἀγάπησαν ὁλόψυχα, ὅσοι ἔζησαν τό θέλημά Του, ἔγιναν φωτεινές, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, ἄνθρωποι ἀρετῶν καί ὠφέλιμοι στήν κοινωνία.

Δυστυχῶς ὅμως ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν πολλοί οἱ ὁποῖοι μιμοῦνται τούς κατοίκους τῆς Βηθλεέμ. Ἀρνοῦνται νά ἀνοίξουν τήν καρδιά τους, γιά νά καταλύσῃ ὁ Χριστός. Δέν τόν πιστεύουν, δέν τόν θέλουν, δέν τόν άγαποῦν. Καί ὄχι μόνο δέν τόν δέχονται οἱ ἴδιοι, ἀλλά ἀγωνίζονται, μάχονται μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις νά τόν ἀρνηθοῦν καί οἱ ἄλλοι ἀδελφοί καί μάλιστα οἱ νέοι καί οἱ νέες.

Ἔχοντας κάποιος ὑπ’ ὄψιν ὅλα αὐτά, μέ πόνο διερωτᾶται: «Βρίσκομαι στήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα ἤ σέ καμμιά ἀντιχριστιανική χώρα;»

Ἐδῶ, στήν πατρίδα μας, τήν ὁποία ἐλευθέρωσε καί διατήρησε τό Φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἀκούγονται φωνές ὅπως ἐκεῖνες τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ. Δέν ἔχουμε χῶρο γιά Σένα, Χριστέ, στήν οἰκογένεια, δέν ὑπάρχει κατάλυμα γιά Σένα στά ἐκπαιδευτήρια τῆς χώρας. Δέν μποροῦμε νά Σέ φιλοξενήσουμε στίς δημόσιες ὑπηρεσίες. Δέν μπορεῖς νά μείνεις μαζί μας. Θέλουν πολλοί νά μείνῃ ξένος ὁ Χριστός ἀπό τήν προσωπική μας ζωή, ἀπό τούς νόμους μας, ἀπό τήν παιδεία μας, ἀπό τήν πορεία τοῦ ἔθνους μας.

Καί, ἐνῶ βλέπουν ὅτι ὅλο καί περισσότερο χωρίς Χριστό διαλύονται ἄτομα, οἰκογένεια, κοινωνία, ἐνῶ κατακερματίζεται, γηράσκει καί ἀργοπεθαίνει ἡ νεότης, ἐνῶ χάθηκε ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα πού φέρει ὁ Χριστός καί κυριαρχεῖ ἡ ἀγωνία, ὁ φόβος, ἡ ταραχή, ἡ βία, ἡ ἐγκληματικότητα, ἐπιμένουν νά ἀρνοῦνται τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί, σήμερα Χριστούγεννα, ἄς ἐρωτήσουμε τόν ἑαυτό μας μήπως καί μεῖς βλέπουμε ὡς ξένο τό Χριστό μας. Μήπως τοῦ κλείνουμε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας; Μήπως ἀνεχόμαστε ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά ἀπομακρύνουν τό Χριστό ἀπό τή ζωή μας, ἀπό τήν πατρίδα μας;

Σήμερα Χριστούγεννα, ἐμπρός στή φάτνη τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ μας, κληρικοί καί λαϊκοί ἀναλογιζόμενοι τήν εὐθύνη μας ἄς θελήσουμε νά δώσουμε «νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν» γιά νά κατοικῇ μέσα μας, ὅσο ζοῦμε, ὁ Χριστός μας.

Αὐτά τά Χριστούγεννα τότε θά εἶναι τά σωτήρια γιά μᾶς καί γιά τήν πατρίδα μας. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2010


Με την Ευχή του Αγίου Λουκά,
Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας,
Καλά Χριστούγεννα
και Ευλογημένος ο Καινούργιος Χρόνος

Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας
«Άγιος Λουκάς Κριμαίας»

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Εισήγηση στο 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel, το 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, με εισηγητές τους κο Βασίλειο Σταμάτη, Ψυχολόγος Μ.Sc. – Νοσηλευτής, Συνεργάτης του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» και μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Συντονιστής του Σεμιναρίου και την κα Βάγια Παπαγεωργίου, MD Παιδοψυχίατρο και Ειδικό TEACCH.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.425 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων της χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η αντιπροσωπευτική επιστημονική - επαγγελματική ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διαδίκτυο: http://www.psy.gr/.

Θέμα του Σεμιναρίου ήταν « Αυτισμός- Εισαγωγική Παρουσίαση της Μεθόδου της ‘Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)’ και του Προγράμματος Teacch (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Συντονιστής του Σεμιναρίου ήταν ο κος Βασίλειος Σταμάτης.

Το Σεμινάριο απευθυνόταν στα Μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και σε Ψυχολόγους και τελειοφοίτους - επί πτυχίω φοιτητές Ψυχολογίας, υπό εγγραφήν στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 70 μέλη του Συλλόγου, υπήρχε περιορισμένος αριθμός συμμετοχόντων και τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας.

Το θέμα εισήγησης του κου Σταμάτη ήταν: « Ίδρυση και Λειτουργία του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας». Κατά την εισήγησή του, απεύθυνε χαιρετισμό του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κ. Κοσμά, με ευχές για καλή ευόδωση των αγώνων του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Στη συνέχεια ανέπτυξε τους σκοπούς της δημιουργίας αυτού του Οργανισμού, τις δράσεις που έχει αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα που λειτουργεί και τέλος τους μελλοντικούς στόχους του. Μετά το πέρας της εισήγησης, υπήρξε μια θετική αποδοχή από τους συμμετέχοντες του μέχρι τώρα έργου του Οργανισμού «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» και επισημάνθηκε η σπουδαιότητα- αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών, από την πλευρά της Εκκλησίας, για δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ακολούθως, η κα Παπαγεωργίου, παρουσίασε εισαγωγικά τη Μέθοδο της ‘Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)’ και του Προγράμματος Teacch (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Μίλησε, επίσης, για την έλλειψη Κρατικών Φορέων για την κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αντιμετώπισης του Αυτισμού και της θεραπευτικής υποστήριξης των οικογενειών με παιδί με Αυτισμό.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 24959 ή να ενημερώνεστε από το Ιστολόγιο του Οργανισμού, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://opyimaa.blogspot.com/.

Παρασκευή, 20 Νοεμβρίου 2009

Πρόσκληση σε Ημερίδα Δικτύου ΑμέΑ - Παρασκευή 27-11-2009

Αγαπητές κυρίες, Αγαπητοί κύριοι,

ενόψει της Παγκόσμιας Ημέρας των Ατόμων με Αναπηρία – 3 Δεκεμβρίου, όπως είχε αποφασιστεί από την Ολομέλεια του Δικτύου Φορέων ΑμεΑ Αιτωλοακαρνανίας, το Δίκτυο θα διοργανώσει Ημερίδα, στις 27 Νοεμβρίου 2009, ημέρα Παρασκευή, στις 10.00π.μ., στο Αμφιθέατρο της Νομαρχίας Αιτωλοακαρνανίας.
Στην Ημερίδα έχουν κληθεί να συμμετάσχουν και να παρουσιάσουν το έργο τους όλοι οι φορείς για ΑμεΑ της Αιτωλοακαρνανίας.
Σας προσκαλούμε να παραστείτε στις εργασίες της και παρακαλούμε να ανακοινώσετε την πραγματοποίησή της και να διαβιβάσετε την πρόσκληση αυτή σε όποιον θεωρείτε ότι ίσως ενδιαφέρεται.
Για περαιτέρω συνεννόηση παρακαλούμε να επικοινωνήσετε με τη Γραμματεία του Οργανισμού ή τον υπογράφοντα.

Για τον Οργανισμό «΄Αγιος Λουκάς Κριμαίας»
Γεράσιμος Π. Ρεπάσος

Παρασκευή, 13 Νοεμβρίου 2009

Αίτηση για το σεμινάριο Δομημένης Εκπαίδευσης για Άτομα με Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού- Φεβρουάριος 2010

Την Αίτηση για το σεμινάριο Δομημένης Εκπαίδευσης για Άτομα με Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού- 19, 20, 21 Φεβρουαρίου 2010, μπορείτε να την αναζητήσετε στις εξής Ιστοσελίδες www.agiosloukas.org και www.specialeducation.gr

Τετάρτη, 4 Νοεμβρίου 2009

Δομημένη Εκπαίδευση για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού, Τριήμερο Σεμινάριο 19, 20 & 21 Φεβρουαρίου 2010

Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας οργανώνει στο Μεσολόγγι στις 19, 20 & 21 Φεβρουαρίου 2010 τριήμερο Σεμινάριο για το πρόγραμμα ΤΕACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «Θεοξένια». (www.theoxenia-hotel.gr).

Υπεύθυνος διοργάνωσης του Σεμιναρίου είναι ο κ. Βασίλης Σταμάτης, Ψυχολόγος M.Sc. – Νοσηλευτής, Συνεργάτης του Οργανισμού «Άγιος Λουκάς Κριμαίας»

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Δάσκαλοι, κ.λ.π.) καθώς και σε γονείς παιδιών με αυτισμό.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κα Βάγια Παπαγεωργίου. Η κα Παπαγεωργίου, M.D., είναι Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., Διπλωματούχος Παιδοψυχιατρικής από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι εξειδικευμένη στις διάχυτες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία. Διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε ως Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Έχει μακρόχρονη κλινική εμπειρία στα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Συμμετείχε ενεργά επί σειρά ετών στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ψυχολογίας, ειδικευόμενων γιατρών και άλλων επαγγελματιών και είναι θεραπεύτρια TEACCH και εκπαιδεύτρια άλλων επαγγελματιών στη μέθοδο αυτή. Συμμετέχει και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και είναι συγγραφέας των βιβλίων ‘Παιδιά και Έφηβοι – Προβλήματα Ψυχικής Υγείας’ και ‘Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων’. Πρόσφατα συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Vulnerable Children, που εκδόθηκε στη Μ. Βρετανία από τις εκδόσεις Jessica Kingsley Publishers.

Περίληψη Σεμιναρίου:

Η μέθοδος της «Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)», αναπτύχθηκε και στο πρόγραμμα TEACCH (Θεραπεία και εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας), πριν από 35 χρόνια από τον καθηγητή Eric Schopler και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των βασικών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και τις συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές. Το Πρόγραμμα TEACCH λειτουργεί ως εξειδικευμένο τμήμα του Τομέα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Chapel Hill, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Σήμερα αποτελεί προσέγγιση ζωής με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που διασφαλίζουν στο άτομο με αυτισμό, παραγωγική ζωή μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην κατανόηση των βασικών διαταραχών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προγράμματος.
Το τριήμερο σεμινάριο «Βασικά Στοιχεία Δομημένης Εκπαίδευσης», εστιάζεται στις βασικές αρχές της Δομημένης Εκπαίδευσης, όπως εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών. Εστιάζεται επίσης στην αξιολόγηση και εξατομίκευση της ψυχοεκπαίδευσης, στη γενίκευση των γνώσεων που κατακτά το άτομο με αυτισμό σε διαφορετικά περιβάλλοντα, στη συνεργασία γονέων και επαγγελματιών και στην πρόληψη των προκλητικών συμπεριφορών.

Συμμετοχή:

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 280 ευρώ για τους επαγγελματίες υγείας και 80 ευρώ για τους γονείς. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (έως 60, από τους οποίους 45 επαγγελματίες και 15 γονείς) στο Σεμινάριο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας. Στους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος με εκπαιδευτικό υλικό και Βεβαίωση Συμμετοχής. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται επίσης καφές, χυμοί και ελαφριά γεύματα.
Η Δήλωση συμμετοχής χρειάζεται να αποσταλεί συμπληρωμένη έως και τη 22η Ιανουαρίου 2010, στη Γραμματεία του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας», στο τηλεομοιότυπο 26310 25280 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση opy_imaa@yahoo.gr.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 24959 (υπεύθυνος Γραμματείας κ. Μιχάλης Ραυτόπουλος), από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 12:00, ή να ενημερώνεστε από το Ιστολόγιο του Οργανισμού, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://opyimaa.blogspot.com/.

Η Γραμματεία του Οργανισμού θα επικοινωνήσει μαζί σας, μετά τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των Αιτήσεων, για να σας ενημερώσει ότι έχει γίνει αποδεκτή η όχι η αίτησή σας.
Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σας, για να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή σας στο Σεμινάριο, κατόπιν ενημέρωσης από την Γραμματεία, θα γίνει με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο Λογαριασμό: 412/296599-29. Η απόδειξη της Τράπεζας χρειάζεται να αποσταλεί στο τηλεομοιότυπο 26310 25280, στη Γραμματεία του Οργανισμού. Η απόδειξη για την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής θα σας παραδοθεί κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου.

Διαμονή:

Ο Οργανισμός «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» σε συνεργασία με το Ξενοδοχείο Θεοξένια, προτείνουν στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, που επιθυμούν να διαμείνουν σε αυτό, τις παρακάτω τιμές δωματίων:
Μονόκλινο: 45 ευρώ με πρωινό
Δίκλινο: 60 ευρώ με πρωινό
Τρίκλινο: 80 ευρώ με πρωινό.
Παρακαλούμε για τη διαθεσιμότητα, προσδιορισμό του τύπου δωματίου καθώς και των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης που επιθυμείτε, όπως επικοινωνήσετε με το Ξενοδοχείο Θεοξένια στα εξής τηλέφωνα: 26310-22493, 22683, 23303, 28098 και Fax: 26310-22230 και στην Ιστοσελίδα www.theoxenia-hotel.gr. Για τυχόν κράτησή σας στο ξενοδοχείο Θεοξένια να αναφερθεί ότι είναι για το σεμινάριο.

Τετάρτη, 14 Οκτωβρίου 2009

Φωτογραφίες από τις εργασίες του Σεμιναρίου για τον Αυτισμό, που πραγματοποίησε ο Οργανισμός "Άγιος Λουκάς Κριμαίας" στις 9- 10- 11 Οκτωβρίου 2009

Φωτογραφίες από τον Αγιασμό του Σεμιναρίου, που τελέστηκε από τον Μητροπολίτη και Πρόεδρο του Οργανισμού "Άγιος Λουκάς Κριμαίας" κ. Κοσμά


Τίμη στον κ. Χρήστο Αλεξίου από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη και Πρόεδρο του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» κ. Κοσμά


Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Πρόεδρος του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» κ. Κοσμάς τίμησε τον κ. Χρήστο Αλεξίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αυτισμού, για τη μακρόχρονη και σημαντική προσφορά του στον χώρου του Αυτισμού στην Ελλάδα.

Πραγματοποίηση Τριήμερου Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου από τον Οργανισμό με θέμα: Δομημένη Εκπαίδευση για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού

Την Παρασκευή 9, το Σάββατο 10 και την Κυριακή 11 Οκτωβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στο Μεσολόγγι, το τρίτο κατά σειρά για την φετινή χρονιά τριήμερο Σεμινάριο για το πρόγραμμα ΤΕACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας), με εισηγήτρια την κα Βάγια Παπαγεωργίου, MD Παιδοψυχίατρο και Ειδικό TEACCH, που διοργάνωσε Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας, παρουσία του Σεβασμιοτάτου Μητροπολίτη κ. Κοσμά, που πραγματοποίησε τον αγιασμό για την έναρξή του.
Στο χαιρετισμό του, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης κ. Κοσμάς, κήρυξε την έναρξη του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου και καλωσόρισε όλους τους συμμετέχοντες στην Ιερή Πόλη του Μεσολογγίου. Τόνισε τη σημασία πραγματοποίησης εκπαιδευτικών σεμιναρίων από τον Οργανισμό «Άγιος Λουκάς Κριμαίας», τη σπουδαιότητα για διαρκή εκπαίδευση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας στον ευαίσθητο χώρο της Ειδικής Αγωγής και το σημαντικό ρόλο, που καλείται να παίξει σήμερα η Εκκλησία, στην παροχή βοήθειας και υποστήριξης των οικογενειών με παιδιά με διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού. Κάλεσε όλους, όσους συμμετείχαν στο Σεμινάριο, να είναι πάντα δίπλα στα παιδιά με αυτισμό και στους Γονείς αυτών, καθώς πρόκειται για μια δύσκολη δοκιμασία, η οποία χρειάζεται τη διαρκή στήριξή τους, ως επαγγελματίες και ως άνθρωποι. Επισήμανε επίσης, ότι στο χώρο της Εκκλησίας ο άνθρωπος ως ψυχική και σωματική οντότητα, ως το «συναμφότερον», μπορεί να θεραπευτεί και για τις ψυχικές και τις σωματικές αδυναμίες του.
Κατά την έναρξη του Σεμιναρίου, ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης και Πρόεδρος του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» κ. Κοσμάς τίμησε τον κ. Χρήστο Αλεξίου, Καθηγητή Πανεπιστημίου, ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρείας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (Ε.Ε.Π.Α.Α.) και αντιπρόεδρο της Παγκόσμιας Οργάνωσης Αυτισμού, για τη μακρόχρονη και σημαντική προσφορά του στον χώρου του Αυτισμού στην Ελλάδα. Στο χαιρετισμό του ο κ. Αλεξίου, αφού ευχαρίστησε για την τιμητική πρόσκληση, που του έγινε από τον Οργανισμό, μίλησε για την εμπειρία του όλα αυτά τα χρόνια που, είτε ως γονέας δύο παιδιών με διαταραχές του αυτισμού, είτε ως πρόεδρος της Ε.Ε.Π.Α.Α. , χαρακτήρισε αυτή με τα πιο μελανά χρώματα, σκιαγραφώντας την κατάσταση που βιώνουν στη χώρα μας τόσο τα άτομα που πάσχουν από αυτισμό όσο και οι οικογένειές τους.
Χαρακτηριστικά ανέφερε τα εξής: «Υπάρχει παντελής έλλειψη υποδομών. Δεν υπάρχουν ειδικά σχολεία για τα παιδιά, ενώ για ενήλικες αυτιστικούς υπάρχουν μόνο δύο μονάδες, οι οποίες ιδρύθηκαν και λειτουργούν χάρη σε δωρεές -μία στα Ιωάννινα, δυναμικότητας 12 ατόμων και μία στη Λάρισα, για 10 άτομα. Και σκεφτείτε ότι τα παιδιά με αυτισμό στη χώρα μας ξεπερνούν τις 50.000. Όταν ενηλικιωθούν, τι θα γίνουν;» Η Ε.Ε.Π.Α.Α. από το 1992 έχει καταθέσει στις αρμόδιες υπηρεσίες πρόταση ίδρυσης ενός Εθνικού Δικτύου Κέντρων Στήριξης Αυτιστικών Ατόμων, ωστόσο παρά τις διαβεβαιώσεις, παρέμεινε, έκτοτε, στα συρτάρια. Μάλιστα, μόλις πέρυσι, το 2008, ψηφίσθηκε νόμος από το Υπουργείο Παιδείας για την υποχρεωτική εκπαίδευση των παιδιών με αναπηρίες, κατόπιν πολλών πιέσεων από πολλούς φορείς ΑμεΑ.
Μέσα σε έντονο συγκινησιακό κλίμα, διάβασε μερικά γράμματα γονέων παιδιών με αυτισμό στην Ελλάδα που έχει λάβει κατά καιρό, περιγράφοντας τις, πραγματικά, πολύ δύσκολες καταστάσεις που βιώνουν καθημερινά και την αφόρητη ψυχολογική πίεση που καλούνται να αντιμετωπίσουν.
Επισήμανε τέλος, ότι μπορεί ο αυτισμός να είναι μια ανίατη ασθένεια, με την κατάλληλη ωστόσο φροντίδα-εκπαίδευση, τα άτομα με αυτισμό μπορούν να έχουν μια καλή και αξιοπρεπή ζωή. Έκλεισε το χαιρετισμό του, διαβάζοντας δύο εκπληκτικά ποιήματα ενός 9χρονου παιδιού με αυτισμό από την Ινδία!!!
Το Σεμινάριο παρακολούθησαν εξήντα επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Δάσκαλοι κ.λ.π.) καθώς και γονείς παιδιών με αυτισμό από όλη την Ελλάδα. Υπεύθυνος οργάνωσης του Σεμιναρίου ήταν ο κ. Βασίλης Σταμάτης, Ψυχολόγος M.Sc. – Νοσηλευτής, Εξωτερικός Συνεργάτης του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας».
Το πρόγραμμα του Εκπαιδευτικού Σεμιναρίου στηρίζεται στην κατανόηση των βασικών διαταραχών, που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προγράμματος.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 24959 ή να ενημερώνεστε από το Ιστολόγιο του Οργανισμού, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://opyimaa.blogspot.com/.

Τετάρτη, 16 Σεπτεμβρίου 2009

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΥΤΙΣΜΟ 9-11 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2009

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ
ΑΥΤΙΣΜΟΣ: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΔΟΜΗΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Ιερή Πόλη Μεσολόγγι, 9-11 Οκτωβρίου 2009,
Αίθουσα εκδηλώσεων Ξενοδοχείου «Θεοξένια»
ΕΙΣΗΓΗΤΡΙΑ: Βάγια Παπαγεωργίου, MD, PhD, Med Παιδοψυχίατρος – Ειδικός TEACCH
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Πρώτη Ημέρα, Παρασκευή 9 Οκτωβρίου

13:45 Εγγραφές
14.15 Αγιασμός από τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Αιτωλίας & Ακαρνανίας κ.κ. Κοσμά, Έναρξη Σεμιναρίου
14.30 Απόδοση Τιμής στον κ. Χρήστο Αλεξίου, ιδρυτή και επίτιμο πρόεδρο της Ελληνικής Εταιρίας Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων.
15:00 Διαταραχές του Φάσματος του Αυτισμού, Χαρακτηριστικά
16.30 Διάλειμμα
17:00 Κοινωνική Κατανόηση και Επικοινωνία
18:00 Διάλειμμα
18:30 Αξιολόγηση Αναγκών, Άσκηση
20.00 Συζήτηση, Τέλος εργασιών

Δεύτερη Ημέρα, Σάββατο 10 Οκτωβρίου

09:00 Δομημένη Εκπαίδευση: Εισαγωγή
10:30 Διάλειμμα
11:00 Δομημένη Εκπαίδευση: Δόμηση Φυσικού Περιβάλλοντος, Άσκηση
12:00 Δομημένη Εκπαίδευση: Ημερήσιο Πρόγραμμα
12:30 Άσκηση: Κατασκευή Ημερήσιου Προγράμματος
13:30 Διάλειμμα
15:30 Δομημένη Εκπαίδευση: Συστήματα Εργασίας
16:00 Άσκηση: Δημιουργία Συστήματος Εργασίας, Συζήτηση
17:00 Τέλος εργασιών.

Τρίτη Ημέρα, Κυριακή 11 Οκτωβρίου

10:00 Δομημένη Εκπαίδευση: Οπτική Δόμηση.
Άσκηση: Δημιουργία Οπτικά Δομημένων Δραστηριοτήτων
11.30 Διάλειμμα
12:00 Κοινωνικές Δεξιότητες – Αυτογνωσία - Επικοινωνία
13:30 Διαχείριση Προκλητικών Συμπεριφορών - Επίλυση Προβλημάτων
14:30 Γενική Συζήτηση
15:30 Τέλος Σεμιναρίου

Δευτέρα, 1 Ιουνίου 2009

Δομημένη Εκπαίδευση για Άτομα με Διαταραχές του φάσματος του Αυτισμού: Τριήμερο Σεμινάριο - Οκτώβριος 2009

Ο Οργανισμός Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας οργανώνει στο Μεσολόγγι στις 9, 10 και 11 0κτώβριος 2009, τριήμερο Σεμινάριο για το πρόγραμμα ΤΕACCH (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Το Σεμινάριο θα πραγματοποιηθεί στην Αίθουσα Εκδηλώσεων του Ξενοδοχείου «Θεοξένια». (www.theoxenia-hotel.gr).

Το Σεμινάριο απευθύνεται σε επαγγελματίες ψυχικής υγείας (Παιδοψυχίατροι, Ψυχολόγοι, Λογοπεδικοί, Εργοθεραπευτές, Ειδικοί Παιδαγωγοί, Δάσκαλοι, κ.λ.π.) καθώς και σε γονείς παιδιών με αυτισμό.

Εισηγήτρια του Σεμιναρίου θα είναι η κα Βάγια Παπαγεωργίου. Η κα Παπαγεωργίου, M.D., είναι Παιδοψυχίατρος, Διδάκτωρ του Α.Π.Θ., Διπλωματούχος Παιδοψυχιατρικής από το Ινστιτούτο Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Λονδίνου. Είναι εξειδικευμένη στις διάχυτες διαταραχές του φάσματος του αυτισμού, στις ΗΠΑ και στη Μ. Βρετανία. Διετέλεσε Επιστημονικά Υπεύθυνη του Ιατροπαιδαγωγικού Κέντρου Βόρειας Ελλάδας του Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Θεσσαλονίκης και υπηρέτησε ως Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδοψυχιατρικής στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων.
Έχει μακρόχρονη κλινική εμπειρία στα προβλήματα ψυχικής υγείας των παιδιών και των εφήβων. Συμμετείχε ενεργά επί σειρά ετών στην εκπαίδευση φοιτητών ιατρικής και ψυχολογίας, ειδικευόμενων γιατρών και άλλων επαγγελματιών και είναι θεραπεύτρια TEACCH και εκπαιδεύτρια άλλων επαγγελματιών στη μέθοδο αυτή. Συμμετέχει και οργανώνει εκπαιδευτικά σεμινάρια για τον αυτισμό και άλλες αναπτυξιακές διαταραχές και είναι συγγραφέας των βιβλίων ‘Παιδιά και Έφηβοι – Προβλήματα Ψυχικής Υγείας’ και ‘Ψυχιατρική Παιδιών και Εφήβων’. Πρόσφατα συμμετείχε στη συγγραφή του βιβλίου Vulnerable Children, που εκδόθηκε στη Μ. Βρετανία από τις εκδόσεις Jessica Kingsley Publishers.

Περίληψη Σεμιναρίου:

Η μέθοδος της «Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)», αναπτύχθηκε και στο πρόγραμμα TEACCH (Θεραπεία και εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας), πριν από 35 χρόνια από τον καθηγητή Eric Schopler και εφαρμόζεται μέχρι σήμερα ανά τον κόσμο για την αντιμετώπιση των βασικών δυσκολιών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και τις συναφείς αναπτυξιακές διαταραχές. Το Πρόγραμμα TEACCH λειτουργεί ως εξειδικευμένο τμήμα του Τομέα Ψυχιατρικής του Πανεπιστημίου του Chapel Hill, στη Βόρεια Καρολίνα των ΗΠΑ. Σήμερα αποτελεί προσέγγιση ζωής με στόχο την ανάπτυξη των δεξιοτήτων εκείνων που διασφαλίζουν στο άτομο με αυτισμό, παραγωγική ζωή μέσα στο κοινωνικό σύνολο.
Το πρόγραμμα στηρίζεται στην κατανόηση των βασικών διαταραχών που χαρακτηρίζουν τον αυτισμό και στον τρόπο με τον οποίο επηρεάζουν την προσαρμογή και τη λειτουργικότητα του ατόμου στο κοινωνικό περιβάλλον. Η συνεργασία μεταξύ γονέων και επαγγελματιών υγείας και εκπαίδευσης αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του προγράμματος.
Το τριήμερο σεμινάριο «Βασικά Στοιχεία Δομημένης Εκπαίδευσης», εστιάζεται στις βασικές αρχές της Δομημένης Εκπαίδευσης, όπως εφαρμόζονται στην αντιμετώπιση του αυτισμού και των συναφών διαταραχών. Εστιάζεται επίσης στην αξιολόγηση και εξατομίκευση της ψυχοεκπαίδευσης, στη γενίκευση των γνώσεων που κατακτά το άτομο με αυτισμό σε διαφορετικά περιβάλλοντα, στη συνεργασία γονέων και επαγγελματιών και στην πρόληψη των προκλητικών συμπεριφορών.

Συμμετοχή:

Το κόστος του σεμιναρίου είναι 280 ευρώ για τους επαγγελματίες υγείας και 80 ευρώ για τους γονείς. Λόγω του περιορισμένου αριθμού συμμετεχόντων (έως 60, από τους οποίους 45 επαγγελματίες και 15 γονείς) στο Σεμινάριο, θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Στους συμμετέχοντες θα δοθεί φάκελος με εκπαιδευτικό υλικό και Βεβαίωση Συμμετοχής. Στο κόστος συμμετοχής συμπεριλαμβάνονται επίσης καφές, χυμοί και ελαφριά γεύματα.
Η Δήλωση συμμετοχής χρειάζεται να αποσταλεί συμπληρωμένη έως και τη 28η Αυγούστου 2009, στη Γραμματεία του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας «Άγιος Λουκάς Κριμαίας», στο τηλεομοιότυπο 26310 25280 ή στην ηλεκτρονική διεύθυνση opy_imaa@yahoo.gr.
Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 24959 (υπεύθυνος κ. Βασίλης Σταμάτης), από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 09:00 έως τις 12:00, ή να ενημερώνεστε από το Ιστολόγιο του Οργανισμού, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://opyimaa.blogspot.com/.

Η Γραμματεία του Οργανισμού θα επικοινωνήσει μαζί σας για να σας ενημερώσει ότι έχει γίνει αποδεκτή η αίτησή σας, εντός 5 εργασίμων ημερών από τη λήξη της ημερομηνίας υποβολής των Αιτήσεων.
Η καταβολή της οικονομικής συμμετοχής σας για να οριστικοποιηθεί η συμμετοχή σας στο Σεμινάριο, θα πρέπει να γίνει έως 4 Σεπτεμβρίου 2009 με κατάθεση στην Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος, στο Λογαριασμό: 412/296599-29. Η απόδειξη της Τράπεζας χρειάζεται να αποσταλεί στο τηλεομοιότυπο 26310 25280, στη Γραμματεία του Οργανισμού. Η απόδειξη για την καταβολή της οικονομικής σας συμμετοχής θα σας παραδοθεί κατά την διάρκεια του Σεμιναρίου.

Διαμονή:

Ο Οργανισμός «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» σε συνεργασία με το Ξενοδοχείο Θεοξένια, προτείνουν στους συμμετέχοντες του Σεμιναρίου, που επιθυμούν να διαμείνουν σε αυτό, τις παρακάτω τιμές δωματίων:
Μονόκλινο: 45 ευρώ με πρωινό
Δίκλινο: 60 ευρώ με πρωινό
Τρίκλινο: 80 ευρώ με πρωινό.
Παρακαλούμε για τη διαθεσιμότητα, προσδιορισμό του τύπου δωματίου καθώς και των ημερομηνιών άφιξης και αναχώρησης που επιθυμείτε, όπως επικοινωνήσετε με το Ξενοδοχείο Θεοξένια στα εξής τηλέφωνα: 26310-22493, 22683, 23303, 28098 και Fax: 26310-22230 και στην Ιστοσελίδα www.theoxenia-hotel.gr