Μέλος του Πανελληνίου Δικτύου Φορέων Πρόληψης της Χρήσης Ουσιών και του Δικτύου Φορέων για Άτομα Με Αναπηρία Αιτωλοακαρνανίας

Τετάρτη, 23 Δεκεμβρίου 2009

Ποιμαντορική Εγκύκλιος- Χριστούγεννα 2009

ΚΟΣΜΑΣ ΧΑΡΙΤΙ ΘΕΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ
ΤΗΣ ΑΓΙΩΤΑΤΗΣ ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Πρός τό Χριστεπώνυμον Πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Τέκνα ἐν Κυρίῳ ἀγαπητά,
«Οὐκ ἦν τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. β’,7)

Σήμερα Χριστούγεννα, αὐτή τή μεγάλη καί ἁγία ἡμέρα τή «Μητρόπολη τῶν ἑορτῶν», φέρουμε ὅλη τήν προσοχή μας στή Βηθλεέμ.

Ὁ Κύριος καί Θεός μας Ἰησοῦς Χριστός ἦλθε στή γῆ, σάν ξένος. Ὄχι μόνο διότι «ἐκένωσε ἑαυτόν μορφήν δούλου λαβών» (Φιλιπ. β΄,7), καί ἦλθε ἁπλοῦς, ἄγνωστος στή γῆ, ἀλλά καί διότι ἀντιμετώπιζε μιά συγκλονιστική μοναδικότητα. Κανείς, μά κανείς, δέ θέλησε νά παραχωρήσῃ τόπο στήν ἐπίτοκο Παρθένο Μαρία, γιά νά γεννήσῃ ὡς ἄνθρωπο, ἔστω μέ ἀνθρώπινες συνθῆκες, τό Χριστό μας.

Κτύπησε τίς πόρτες τῶν σπιτιῶν ὁ γέρων προστάτης Ἰωσήφ, κατέφυγε καί στό πανδοχεῖο, ἀλλά κανείς δέν ἔδωσε κατάλυμα στόν Κύριο. Γιά ὅλους τούς ἀνθρώπους ὑπῆρχε χῶρος. Γιά τόν Πλάστη καί Σωτῆρα, γιά τόν Παντοκράτορα Δημιουργό οὔτε μιά μικρή γωνιά. Κανένα πανδοχεῖο, κανένας φίλος, γνωστός ἤ φιλάνθρωπος δέν βρέθηκε νά προσφέρῃ φιλοξενία.

Μοναδική στέγη τό ἀκάθαρτο σπήλαιο καί κατάλυμα: ἡ φάτνη τοῦ σπηλαίου. Ἐκεῖ ἡ Παναγία μας «ἔτεκεν τόν Υἱόν Αὐτῆς τόν πρωτότοκον … ἐσπαργάνωσεν καί ἀνέκλινεν Αὐτόν ἐν τῇ φάτνῃ, διότι οὐκ ἦν αὐτοῖς τόπος ἐν τῷ καταλύματι» (Λουκ. β’,7). «Εἰς τά ἴδια ἦλθε καί οἱ ἴδιοι Αὐτόν οὐ παρέλαβον» (Ἰωάν. α’,11).

Πτωχός, ἄγνωστος, ξένος ὁ Κύριος ἀπό τή Βηθλεέμ ἕως τοῦ Τάφου, γιά νά γίνῃ ὁ ἄνθρωπος ὄχι «ξένος καί πάροικος, ἀλλά συμπολίτης τῶν ἁγίων καί οἰκεῖος τοῦ Θεοῦ» (Ἐφεσ. β’,19).

Ταπεινώθηκε καί δέχθηκε, ἀπό ἀγάπη γιά μᾶς, τήν προσωπική του ξενία. Ποτέ ὅμως δέ θέλει ἐμεῖς νά μείνουμε ξένοι ἀπ΄ Αὐτόν. Ζητάει νά τοῦ δώσουμε τήν καρδιά μας, νά τήν κάνῃ κατοικητήριό του, νά τήν καθάρῃ ἀπό τά πάθη μας, νά τήν φωτίσῃ, νά τήν ἀναγεννήσῃ, νά τήν ἁγιάσῃ.

«Ἰδού ἕστηκα ἐπί τήν θύραν καί κρούω» μᾶς λέει, «ἐάν τις ἀκούσῃ τῆς φωνῆς μου καί ἀνοίξῃ … εἰσελεύσομαι πρός αὐτόν» (Ἀποκ. γ’,20).

Τό ὁμολογεῖ, τό βεβαιώνει ἡ ἱστορική πραγματικότητα. Ὅσοι ἄνοιξαν τήν καρδιά τους, ὅσοι δέχθηκαν τό Εὐαγγέλιο τοῦ Χριστοῦ μας, ὅσοι τόν πίστεψαν, ὅσοι τόν ἀγάπησαν ὁλόψυχα, ὅσοι ἔζησαν τό θέλημά Του, ἔγιναν φωτεινές, ὁλοκληρωμένες προσωπικότητες, ἄνθρωποι ἀρετῶν καί ὠφέλιμοι στήν κοινωνία.

Δυστυχῶς ὅμως ὑπῆρξαν καί ὑπάρχουν πολλοί οἱ ὁποῖοι μιμοῦνται τούς κατοίκους τῆς Βηθλεέμ. Ἀρνοῦνται νά ἀνοίξουν τήν καρδιά τους, γιά νά καταλύσῃ ὁ Χριστός. Δέν τόν πιστεύουν, δέν τόν θέλουν, δέν τόν άγαποῦν. Καί ὄχι μόνο δέν τόν δέχονται οἱ ἴδιοι, ἀλλά ἀγωνίζονται, μάχονται μέ ὅλες τους τίς δυνάμεις νά τόν ἀρνηθοῦν καί οἱ ἄλλοι ἀδελφοί καί μάλιστα οἱ νέοι καί οἱ νέες.

Ἔχοντας κάποιος ὑπ’ ὄψιν ὅλα αὐτά, μέ πόνο διερωτᾶται: «Βρίσκομαι στήν Ὀρθόδοξο Ἑλλάδα ἤ σέ καμμιά ἀντιχριστιανική χώρα;»

Ἐδῶ, στήν πατρίδα μας, τήν ὁποία ἐλευθέρωσε καί διατήρησε τό Φῶς τῆς ὀρθοδόξου πίστεως τοῦ Χριστοῦ μας, ἀκούγονται φωνές ὅπως ἐκεῖνες τῶν κατοίκων τῆς Βηθλεέμ. Δέν ἔχουμε χῶρο γιά Σένα, Χριστέ, στήν οἰκογένεια, δέν ὑπάρχει κατάλυμα γιά Σένα στά ἐκπαιδευτήρια τῆς χώρας. Δέν μποροῦμε νά Σέ φιλοξενήσουμε στίς δημόσιες ὑπηρεσίες. Δέν μπορεῖς νά μείνεις μαζί μας. Θέλουν πολλοί νά μείνῃ ξένος ὁ Χριστός ἀπό τήν προσωπική μας ζωή, ἀπό τούς νόμους μας, ἀπό τήν παιδεία μας, ἀπό τήν πορεία τοῦ ἔθνους μας.

Καί, ἐνῶ βλέπουν ὅτι ὅλο καί περισσότερο χωρίς Χριστό διαλύονται ἄτομα, οἰκογένεια, κοινωνία, ἐνῶ κατακερματίζεται, γηράσκει καί ἀργοπεθαίνει ἡ νεότης, ἐνῶ χάθηκε ἡ εἰρήνη, ἡ ἀγάπη, ἡ ἑνότητα πού φέρει ὁ Χριστός καί κυριαρχεῖ ἡ ἀγωνία, ὁ φόβος, ἡ ταραχή, ἡ βία, ἡ ἐγκληματικότητα, ἐπιμένουν νά ἀρνοῦνται τήν παρουσία τοῦ Χριστοῦ.

Ἀγαπητοί, σήμερα Χριστούγεννα, ἄς ἐρωτήσουμε τόν ἑαυτό μας μήπως καί μεῖς βλέπουμε ὡς ξένο τό Χριστό μας. Μήπως τοῦ κλείνουμε τήν πόρτα τῆς ψυχῆς μας; Μήπως ἀνεχόμαστε ὅλους ἐκείνους πού ἀγωνίζονται νά ἀπομακρύνουν τό Χριστό ἀπό τή ζωή μας, ἀπό τήν πατρίδα μας;

Σήμερα Χριστούγεννα, ἐμπρός στή φάτνη τοῦ Σαρκωθέντος Θεοῦ μας, κληρικοί καί λαϊκοί ἀναλογιζόμενοι τήν εὐθύνη μας ἄς θελήσουμε νά δώσουμε «νοῦν, ψυχήν καί καρδίαν» γιά νά κατοικῇ μέσα μας, ὅσο ζοῦμε, ὁ Χριστός μας.

Αὐτά τά Χριστούγεννα τότε θά εἶναι τά σωτήρια γιά μᾶς καί γιά τήν πατρίδα μας. Τό εὔχομαι ὁλόψυχα.

Ο ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗΣ

+ Ο ΑΙΤΩΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ ΚΟΣΜΑΣ

Ευχές Χριστουγέννων και Νέου Έτους 2010


Με την Ευχή του Αγίου Λουκά,
Αρχιεπισκόπου Συμφερουπόλεως της Κριμαίας,
Καλά Χριστούγεννα
και Ευλογημένος ο Καινούργιος Χρόνος

Ο Αιτωλίας και Ακαρνανίας Κοσμάς,
Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου
του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας
«Άγιος Λουκάς Κριμαίας»

Δευτέρα, 21 Δεκεμβρίου 2009

Εισήγηση στο 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου

Την Κυριακή 13 Δεκεμβρίου 2009, πραγματοποιήθηκε στην Αθήνα, στο Ξενοδοχείο The Athenian Callirhoe Exclusive Hotel, το 8ο Εκπαιδευτικό Σεμινάριο Διαρκής Εκπαίδευσης Ψυχολόγων, που διοργάνωσε ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος, με εισηγητές τους κο Βασίλειο Σταμάτη, Ψυχολόγος Μ.Sc. – Νοσηλευτής, Συνεργάτης του Οργανισμού « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» και μέλος του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου και Συντονιστής του Σεμιναρίου και την κα Βάγια Παπαγεωργίου, MD Παιδοψυχίατρο και Ειδικό TEACCH.

Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος ιδρύθηκε το έτος 1998, περιλαμβάνει ως μέλη του, σήμερα, 1.425 κατόχους κατά Νόμον Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, δεν έχει ως μέλη του μη κατόχους Άδειας Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου ή άτομα με μη σύννομη Άδεια Ασκήσεως του Επαγγέλματος του Ψυχολόγου, και είναι νομίμως συγκεκροτημένη Επιστημονική-Επαγγελματική Ένωση των Ψυχολόγων της χώρας μας, πανελλαδικής διάρθρωσης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος τελεί υπό τον έλεγχο και την εποπτεία τού Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης. Ο Πανελλήνιος Ψυχολογικός Σύλλογος είναι η αντιπροσωπευτική επιστημονική - επαγγελματική ένωση των Ψυχολόγων στην Ελλάδα. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο Διαδίκτυο: http://www.psy.gr/.

Θέμα του Σεμιναρίου ήταν « Αυτισμός- Εισαγωγική Παρουσίαση της Μεθόδου της ‘Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)’ και του Προγράμματος Teacch (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Συντονιστής του Σεμιναρίου ήταν ο κος Βασίλειος Σταμάτης.

Το Σεμινάριο απευθυνόταν στα Μέλη του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου, και σε Ψυχολόγους και τελειοφοίτους - επί πτυχίω φοιτητές Ψυχολογίας, υπό εγγραφήν στον Πανελλήνιο Ψυχολογικό Σύλλογο. Το Σεμινάριο παρακολούθησαν 70 μέλη του Συλλόγου, υπήρχε περιορισμένος αριθμός συμμετοχόντων και τηρήθηκε σειρά προτεραιότητας.

Το θέμα εισήγησης του κου Σταμάτη ήταν: « Ίδρυση και Λειτουργία του Οργανισμού Προαγωγής της Υγείας « Άγιος Λουκάς Κριμαίας» της Ιεράς Μητροπόλεως Αιτωλίας και Ακαρνανίας». Κατά την εισήγησή του, απεύθυνε χαιρετισμό του Σεβασμιότατου Μητροπολίτη μας και Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού κ. Κοσμά, με ευχές για καλή ευόδωση των αγώνων του Πανελληνίου Ψυχολογικού Συλλόγου. Στη συνέχεια ανέπτυξε τους σκοπούς της δημιουργίας αυτού του Οργανισμού, τις δράσεις που έχει αναπτύξει όλο αυτό το διάστημα που λειτουργεί και τέλος τους μελλοντικούς στόχους του. Μετά το πέρας της εισήγησης, υπήρξε μια θετική αποδοχή από τους συμμετέχοντες του μέχρι τώρα έργου του Οργανισμού «Άγιος Λουκάς Κριμαίας» και επισημάνθηκε η σπουδαιότητα- αναγκαιότητα τέτοιων πρωτοβουλιών, από την πλευρά της Εκκλησίας, για δημιουργία υπηρεσιών ψυχικής υγείας.

Ακολούθως, η κα Παπαγεωργίου, παρουσίασε εισαγωγικά τη Μέθοδο της ‘Δομημένης Διδασκαλίας (Structured Teaching)’ και του Προγράμματος Teacch (Θεραπεία και Εκπαίδευση Παιδιών με Αυτισμό και Διαταραχές Επικοινωνίας). Μίλησε, επίσης, για την έλλειψη Κρατικών Φορέων για την κατάρτιση των επαγγελματιών ψυχικής υγείας αντιμετώπισης του Αυτισμού και της θεραπευτικής υποστήριξης των οικογενειών με παιδί με Αυτισμό.

Για πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στο 26310 24959 ή να ενημερώνεστε από το Ιστολόγιο του Οργανισμού, στην Ηλεκτρονική Διεύθυνση http://opyimaa.blogspot.com/.